Pichiciago - Oil on panel 10" X 8"

 

 

Copyright 2008 Stephen Tunney